شماره حساب های شرکت:

دسته: مجموعه فارسی نوشته شده توسط مدیر سیستم بازدید: 8215

لطفا جهت انجام هرگونه انتقال وجه از شماره حسابهای زیر استفاده نموده و فیش واریزی را به شماره دورنگار 05137641164 ارسال نمایید.

 

نشان

  بانک

شماره حساب

شماره کارت

شماره شبا

Saderat صادرات 0100048657005 6037-6916-7641-1556 IR760190000000100048657005
Saman سامان 93038008496611 6219-8610-0807-9146 IR280560930380000849661001
Sepah سپه 791300568603 5892-1010-0944-5426 IR960150000000791300568603
 Pasargad پاسارگاد 10018000123719261 5022-2910-4733-4857 IR540570100180012371926101
Melat ملت 5123409423 6104-3379-4877-6180 IR370120020000005123409423
Parsian پارسیان 209382000452706002 6221-0611-0434-8489 IR570540209382000452706002